วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบฝาคอนกรีต) บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จุดเริ่มต้นสี่แยกบ้านนางเลียม วรดี ? บ้านนายสำราญ บุเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผห 4752 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม กล้องวงจรปิด เนื่องจากกล้องวงจรปิดไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานสำนักงาน กองคลัง อบต.บ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักงาน กองคลัง อบต.บ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง