วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุซ่อมแซม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนดิน-ถนนหินคลุก ถนนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น หมู่ที่ 1-8 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 52,220 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแท่นกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบแอร์ รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 84-9161 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุที่เหมาะสม และปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำ จำนวน 2 ถัง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องคอมพิวเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทยื (ชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 120 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน-ลงหินคลุกทับหน้าเป็นจุดฯ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จุดเริ่มต้นจากท่อเหลี่ยมลอดถนนลาดยาง ? สามแยกลำห้วยหนองเอี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง