องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :: www.banthan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
เรื่องอื่น ๆ
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
สป.สช ตำบล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
บริการสาธารณะ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
งานตรวจสอบภายใน
ควบคุมภายใน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือการปฏิบัติงาน ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น
       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น  เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ในระหว่างวันที่  7  มิถุนายน  ถึง&n...
 
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอ...
  โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2561
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2561
  ออกหน่วยอำเภอยิ้ม 2561
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
  กิจกรรมรับซื้อขยะประจำปี พ.ศ.2561
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2560
  กิจกรรมรับซื้อขยะ อบต.บ้านแท่น ประจำเดือน กราฎาค...
  กิจกรรมเพาะปลูกต้นดาวเรือง
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]