องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่...
   

คณะผู้บริหาร  นำโดย  นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์  ตำแหน่งนายก อบต.บ้านแท่น&nbs...

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ...
   

ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2564  ในวันจันทร์ที่  10  มกร...

  อบต.บ้านแท่น ดำเนินการตรวจ ATK ก่อนกลับเข้าปฏิบัติ...
   

อบต.บ้านแท่น ดำเนินการตรวจ ATK  ก่อนกลับเข้าปฏิบัติงาน ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก...

  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัต...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่ว...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554