องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น มอบ วัสดุ อุปกรณ์ให...
    วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางลัดดาวัลย์ แก้วสุพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น พร้อมคณะผู้...
  สำรวจความเสียหายเบื้องต้นเหตุสาธารณภัย
    วันที่ 29 เมษายน 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น นำโดย นางลัดดาวัลย์ แก้วสุพรรณ์ นายกอบต....
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาครัวเรื...
   

นายศักดิ์ดา  ต้นคชสาร  นายอำเภอชนบท  มาเป็นประธานในพิธี  โครงการอบรมเชิงปฏิบั...

  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัต...
    วันที่11เมษายน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น พร้อมทีมงานบริหาร ท่านปลัด ออกเยี่ยมจุดตรวจช่วง...
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554