องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  มอบเครื่องนอน ให้กับผู้ป่วย โควิด 19 ที่ศูนย์กัก...
   

นายมนต์ชัย ดวงสว่างนายก อ บ ต.บ้านแท่นพร้อมด้วย  นางศศิยุพา โมรีรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด
...

  อบรมให้ความรู้การป้องกันและรักษาโรคลัน​ บีสก...
   

อบต.บ้านแท่นร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์​ มข. ดำเนินการอบรมให้ความรู้การป้องกันและรักษาโรคลัม̴...

  ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมยุงลาย ในตำบลบ้านแท่น
   

ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมยุงลาย ในตำบลบ้านแท่น

  ประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน...
   

นายมนต์ชัย ดวงสว่างนายกอบต.บ้านแท่น พร้อมทีมบริหาร  นายสุจิตร รุ่งเรือง รองปลัดอบต.บ้านแท่น ...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554