องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  จัดกิจกรรม Big cleaning day บริเวณถนนทางเข้า อบต.บ...
   

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น นำโดย นายมนต์ชัย ...

  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้า...
   

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พ...

  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  โครงการไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปีงบประมาณ...
   

อำเภอชนบทร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในเขตอำเภอชนบท ร่วมกันจัดงานประจำปีไ...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554