องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผูสูงอายุ  ประ...

  โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
   

อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  นำโดย  นายพยุง  เหล็กดี  นายอำเภอชนบท  ท่านปลัดอ...

  โครงการจัดงานวันเด็ก ปีพ.ศ.2562
    อบต.บ้านแท่น  ได้จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2562  ในวันที่  12&n...
  โครงการงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ปีพ.ศ.2562
    ตามที่  อำเภอชนบท  ร่วมกับส่วนราชการ  สภาวัฒนธรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554