องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

คณะผู้บริหาร

นายมนต์ชัย ดวงสว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุพัฒน์  โยธา

นายศักดิ์ศรี  จุลศรี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสุภัชรา  ดวงสว่าง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล