องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

หัวหน้าส่วนราชการ


นางกุสุมา  ศิรินันทวิทยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

นายสุจิตร รุ่งเรือง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางศศิยุพา โมรีรัตน์
นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง 


นายสมบัติ ศิลาคม
นายสุจิตร รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ