องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

สำนักงานปลัด


นางศศิยุพา โมรีรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด


   
นางวนิดา  สียา 
   
นักวิชาการตรวจสอบภายในจ่าเอกจิระชัย แวมประชา
นายอนิรุธ แช่มรัมย์
นายจอมภพ โต่นวุธ
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน 

นางสาวพิชญาภา  มีดี นางสาวรัชดาพร  ลอยมา
นายศุภชัย  หมู่มูลตุ่น
นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯนางสาวรัตนาพร ลีทอง นายอภิสิทธิ์  ดวงสว่าง นางสาวอำพร ลาดช้อย
เจ้าพนักงานธุรการ (ลจ.)
พนักงานขับรถขยะ จ้างเหมา 

นายนิรุธ  โคมเปือย นายบุญฤทธิ์  สินโพธิ์
นายอาธร  แก้วน้อย
จ้างเหมา จ้างเหมา
จ้างเหมา