องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 

 

 

 


โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  นางลัดดาวัลย์ แก้วสุพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิรูประบบราชการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร และเพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการาบริหารจัดการสาธารณะ ในวันที่ 6 กันยายน 2566 อบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น และระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

2024-02-23
2024-01-23
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-05
2023-12-22
2023-10-27
2023-09-25
2023-09-11
2023-09-05