องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ +
นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  097-9387089
  อีเมล์ + admin@banthan.go.th
 

  ชื่อ +

นางกุสุมา  ศิรินันทวิทยา

  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
  โทรศัพท์ +  081-7693241
  อีเมล์ + admin@banthan.go.th
 
 

  ชื่อ +

นายสุจิตร รุ่งเรือง

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 095-1954314
  อีเมล์ + admin@banthan.go.th
 
  ชื่อ +

นางศศิยุพา โมรีรัตน์

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 089-2740560
  อีเมล์ + admin@banthan.go.th
 

  ชื่อ +

นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  062-9468564
  อีเมล์ + admin@banthan.go.th
 
  ชื่อ + นายสุจิตร รุ่งเรือง
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทรศัพท์ +  095-1954314
  อีเมล์ + admin@banthan.go.th
 


  ชื่อ +

นายสุจิตร รุ่งเรือง

  ตำแหน่ง +

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา

  โทรศัพท์ +  095-1954314
  อีเมล์ + admin@banthan.go.th