องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

หัวหน้าส่วนราชการ


นางกุสุมา  ศิรินันทวิทยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
โทร. 081-7693241

นายสุจิตร รุ่งเรือง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 095-1954314

นางศศิยุพา โมรีรัตน์
นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 089-2740560
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.  062-9468564

นายโกศิลป์  แข่งขัน
นายสุจิตร รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 088-2567511
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 095-1954314