องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง 


นางสมคิด  บุตรจันทร์
 
นางสาวกมลพัชร  สินโพธิ์
นักวิชาการพัสดุ
 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 นางลาวรรณ์ รุ่งเรือง


นางสาววัชราภรณ์  กาลนาน
นักวิชาการเงินและบัญชี 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวรัชดาวัลย์  หน่องสาวะดี 

นางสาวจามจุรี  วรรณโพธิ์
จ้างเหมา

จ้างเหมา