องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ เชิดชูคุณธรรม  เน้นย้ำการกีฬา
อสม. ก้าวหน้า  จริงใจอาสา  พัฒนาชุมชน