องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]99
2 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]62
3 การแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]65
4 การแจ้งถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]64
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]62
6 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]58
7 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]72
8 การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา [ 21 ก.ค. 2558 ]74
9 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]69
10 การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล [ 21 ก.ค. 2558 ]110
11 การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา [ 21 ก.ค. 2558 ]70
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]69
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]66
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]75
15 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]69
16 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]66
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]70
18 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]65