องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 

 

 

  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2560[วันที่ 2017-08-04][ผู้อ่าน 1163]
 
  กิจกรรมรับซื้อขยะ อบต.บ้านแท่น ประจำเดือน กราฎาค...[วันที่ 2017-07-31][ผู้อ่าน 511]
 
  กิจกรรมเพาะปลูกต้นดาวเรือง[วันที่ 2017-07-14][ผู้อ่าน 544]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จัน...[วันที่ 2017-06-19][ผู้อ่าน 531]
 
  โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค[วันที่ 2017-05-30][ผู้อ่าน 563]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกข่าเหลือง [วันที่ 2017-05-15][ผู้อ่าน 479]
 
  โครงการออกประชาคม และกิจกรรมรับซื้อขยะ หมู่ที่ ...[วันที่ 2017-04-21][ผู้อ่าน 553]
 
  พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สู...[วันที่ 2017-03-06][ผู้อ่าน 599]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ[วันที่ 2017-02-17][ผู้อ่าน 531]
 
  โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาส...[วันที่ 2016-10-20][ผู้อ่าน 632]
 
  โครงการ “ลด ละ เลิก อบายมุข”[วันที่ 2016-09-20][ผู้อ่าน 819]
 
  โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย...[วันที่ 2016-09-09][ผู้อ่าน 529]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15